Helbredelse er at samarbejde med Gud Fader og vor Herre, Jesus Kristus, Guds Søn!

Mange mennesker har igennem længere tid bedt til Gud om helbredelse for deres legemer grundet deres sygdom eller lidelser, fordi de tror, at Gud både kan og vil helbrede. Dog er resultaterne udeblevet til stor skuffelse for mange af de bedende.

Det er fuldstændig rigtigt, at Gud både kan og vil gerne helbrede enhver sygdomsramt person uden undtagelse eller som det også står skrevet: ”Da det blev aften, bragte de mange besatte hen til Ham, og Han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger: Han tog vore lidelser, Han bar vore sygdomme.”                                                                                          (Matt.: 8 : 16 - 17). 

Vi lægger mærke til her, at Jesus helbredte ALLE de syge og ikke nok med det. Han gjorde dette ”ved Sit Ord”, som skrifterne oplyser os om, at dette var måden Han praktiserede førnævnte handlinger! Han helbredte dem "ved Sit Ord". Vi kan også se i teksten, at ”de bragte patienterne til Jesus,” – men hvem var de? Jo, de raske som troede, at Jesus formåede dette! Disse mennesker slæbte de sygdomsramte til Jesus!

Eftersom Gud oprejste Jesus Kristus fra de døde og derfor lever i dag og kan aldrig dø mere, så har vi endnu bedre mulighed i dag for at bringe sygdomsramte til Jesus, end hvad de havde før Jesu Kristi død og opstandelse fra de døde, fordi dengang var Den Hellige Ånds kraft begrænset til kun denne ene manden i Israel, dvs., gudsmennesket Jesus Kristus. Men på pinsedagen for snart 2000 år siden, ændredes mulighederne for hele verdens befolkning vedr. adgangen til Guds nådige, frelsende og helbredende kraft, da Gud udøste sin ånd ud over alt kød. Nu kan alle i verden der måtte ønske dette, få adgang til denne frelsende og helbredende kraft ved troen på Jesus Kristus, Guds Søn. (Hebr. 11:6).

Men i dag, efter Jesu Kristi opstandelse fra de døde, er Jesus blevet til en levendegørende Ånd (Se 1. Kor.: 15 : 45) og har ubegrænsede muligheder til at helbrede alle, som kommer til Gud med Ham ”i bønnen!" De syge kan selvfølgelig bede for sig selv, men de raske kan og må også gerne bede for de syge!

Dvs., at i dag har alle folkeslag uden undtagelse nøjagtig ens gode muligheder for at blive frelst og helbredet, men før Jesu død og opstandelse, var disse muligheder begrænsede til de områder hvor Jesus gik omkring og gjorde vel og helbredte alle dem, som var underkuet af djævelen, fordi Gud var med Ham (Jesus)(ApG. 10:38).

Nogen har måske lyst til at spørge, om nu Jesus virkelig vil helbrede de syge? Svaret er et helt afgjort ”JA.” I førnævnte bibeltekst (Matt. 8 : 16-17) ser vi, at folk kom til Jesus med de syge, og Han helbredte ALLE! I visse tilfælde kommer Jesus til de syge og spørger dem, om de vil blive raske. Jesus tvinger aldrig nogen til noget, men tilbyder os mennesker frelse for vores sjæl includeret helbredelse for legemet og håber samtidig på, at vi vil tage imod med taknemlighed i hjertet!

Som det står skrevet i (Joh.: 5 : 5 - 9): ” Dér lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham: »Vil du være rask?« 

Den syge svarede: »Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig.« Jesus sagde til ham: »Rejs dig, tag din båre og gå!« Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring.”

Men det er netop dette, som så mange sygdomsramte troende endnu ikke har forstået eller grebet fat om, at det netop er ”Ordet” som helbreder, - Guds Ord! Jesus er ”livets Ord!” (ApG. 5:20 og 1. Jóh. 1:1).

Alt tyder på, at startnøglen til helbredelsen er, om du ønsker at blive helbredt!? Jesus ikke bare vil helbrede os, men afslører endda for os, at helbredelsen har ligget klar til os længe før vi blev født! Okay?

Denne form for helbredelse tager selvsagt nogen tid eller som bibelen lærer os: ”Sådan har Gud Herren, Israels Hellige, sagt: »Ved omvendelse og stilhed skal I frelses; i ro og tillid er jeres styrke.« Men I ville ikke!” (Esajas´ bog: 30 : 15).

Endvidere siger Esajas: Derfor siger Gud Herren: »Se, i Zion lægger jeg en grundsten, en prøvet sten. Det er en urokkelig, kostbar hjørnesten, der lægges. Den, der tror, skal ikke være urolig. (Har ingen hast). (En ældre oversættelse afslutter teksten således: ”tror man, haster man ikke!”). (Esajas` bog: 28 : 16).

Lad os kigge på (Joh.Ev.: 1 : 1): ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” Og videre i (vers 14) i samme kapitel: ”Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.”

Hermed kan vi slå fast, at: Jesus er Ordet, og Ordet er Jesus! - Derfor: Jesus helbreder og Ordet helbreder!” - Nemt nok at forstå, ikke sandt?

Dette er nemlig hemmeligheden med al form for helbredelse, og som Paulus også snakker så meget om i (Kolossebrevet kap. 1 og 2), nemlig: ”Kristus hemmeligheden, som jo er Kristus i os troende, som igen er Guds ord i os troende og som frelser og helbreder!” Alt godt at sige om, at Guds ord bor rigt iblandt os, men endnu bedre hvis det bor i os!

Der skal lige lægges vægt på her, at vi jo har med Guds kærligheds kraft at gøre. Skrevet står jo: "Legemet er ....... til for Herren, og Herren for legemet, - og Gud oprejste Herren og vil oprejse os ved SIN KRAFT!" (1. Kor.: 6 : 13 - 14). (Ved den selv samme kraft, som helbreder!) - Derfor, så er Herren IKKE imod legemet og derfor EJ HELLER IMOD helbredelse. - "Vi er dyrt købt, og derfor forventes det, at de troende ærer Gud i deres legemer." (1.Kor.: 6 : 20). - Jeg er altså af den opfattelse, at det er meget nemmere at ære Gud i et sygdomsfrit legeme end modsat. Derfor er det også, at skriften fortæller os, AT HERREN ER FOR LEGEMET! 

Alle de troende er en del af Kristi legeme, og uden tvivl vil Jesus Kristus, at Hans legeme skal være i rask tilstand og ikke sygt. Indlysende, ikke sandt?

I (salmernes bog kap. 107 og vers 20) står skrevet: ”Han sendte sit Ord og helbredte dem og reddede deres liv fra graven.” Vi ser her igen, at der er lægedom i Guds Ord. Derfor er det meget vigtigt for os at forstå, hvordan Gud helbreder ved sit Ord.

Gud kender ikke til nederlag. Hans Ord heller ikke. Der står jo skrevet: ” ... intet er umuligt for Gud.” (Lukas: 1 : 37). Denne korte tekst er også din tros grundvold og begyndelse på frelsen iberegnet helbredelsen. Fordi, når det kommer til frelsen, så afslører Jesus selv for os, hvordan vores situation egentlig er i forhold til frelsen.

Da den rige unge mand gik fra Jesus bedrøvet og tung om hjertet, blev disciplene helt forfærdede. ”Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?« Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.«”  - Læs venligst hele hændelsen i (Matt.: 19 : 16 - 26).  

"Frelsen kommer jo fra Gud og ikke fra mennesker!" (Joh. Åbenb.: 7 : 10). Endvidere kan tilføjes, at: " .... Guds frelsesplan drejer sig jo om tro!" (1.Tim.: 1 : 4b).

Uanset hvad din sygdom og dine smerter end måtte være, så må du holde Guds Ord fast i tro ind for Gud i bøn, og derved vil du opleve en voksende vished i dit hjerte på Guds almagt og kraft, også i dit tilfælde og som Paulus også er inde på i (Romerbrevet: 1 : 16): ” For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. ... ”

Du sagde måske, at du ikke kunne gøre det, og idet du sagde det, blev du slået ud. Du sagde måske, at du ikke havde tro, og i samme øjeblik rejste tvivlen sig og bandt dig. Måske har du aldrig forstået, at du for en stor del beherskes af de ord du siger. Du talte nederlag, og nederlaget holdt dig i trældom. Du talte frygt, og frygten forstærkede sit greb om dig. ”DU ER FANGET VED DINE LÆBER OG BUNDET VED MUNDENS ORD!” (Ordspr.: 6 : 2).

Kun få kristne har virkelig forstået bekendelsens betydning, både til nederlag og til sejr. Dit liv er på mange måder et resultat af din tro, enten på det negative eller det positive. Du bekender ved din bøn, dine ord og dit liv, enten til fortsat binding af din sygdom, eller til udfrielse og helbredelse, alt eftersom du har bestemt dig for at frygte symptomerne på sygdommen, eller at tro på Guds Ord til frelse og helbredelse.

Det er i grunden ligemeget, hvilken sygdom vi står overfor, om den er af moralsk eller fysisk natur. Fremgangsmåden er bestandig den samme, ligesom Jesus er den samme igår, idag og til evig tider. (Hebr. 13:8) Skriften siger: ”…  Dit hjerte skal holde fast ved mine ord, vogt Mine bud, så skal du leve … (Lad dit hjerte gribe om mine Ord) … ” (Ordspr.  4:4).

Gud vil, at vi skal holde fast ved Hans Ord, Han vil, at vi skal gentage dem igen og igen i vores hjerte og tanker.

Når vi nu er så godt i gang, så lad os standse et øjeblik ved (Rom.: 10 : 9 - 10) som siger: ”For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst Ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse.” Ordet frelst eller frelse kommer fra det græske ord SOZO, som betyder "at blive helbredt både til ånd, sjæl og legeme!" -  Se ordforklaring nederst på siden!

”Min søn, lyt til mine Ord, vend dit øre mod det, jeg siger, lad det ikke vige fra dine øjne, bevar det i dit hjerte; for det er livet for den, der har fundet det, lægedom for hele hans legeme.” (Ordspr.: 4 : 20 - 22).

Som du kan se, så styrtregner det ned fra Himmelen med masser af helbredelses tekster, og bibelen er også tætpakket med rådgivende og helbredende Ord, men virker aller bedst når Guds Ord får lov til at slå rødder i hjerte, sjæl og sind og blive boende der for stedse.

Lad os lige snuppe den velkendte (Rom: 10 : 13) med også: ” for »enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses«

Ja, mulighederne er mange, men vi er langt fra færdige endnu.

Det betaler sig helt afgjort at overholde Guds bud samt lytte til Guds Ord fordi, og som yderligere mere står skrevet: det skal være lægedom for dit legeme, en styrkende drik for din krop. (Ordspr.: 3 : 8)

Når vi nu således bliver angrebet med så mange livgivende og helbredende Guds Ord, så er det næsten ikke til at fatte, at så mange kristne mennesker er sygdomsramte i dag, men det er der gode råd for som før nævnt, fordi der kommer endnu mere her til dig at fordøje.

Simon Peter havde fat i den rigtige kristne bekendelse, som skrevet står i (1. Pet. 2 : 24): ”På sit legeme bar Han (Jesus) selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt.

Her er det meget vigtigt at du følger med i teksten, fordi der står ikke, at vi skal blive helbredt, - men, at ”VI ER BLEVET HELBREDT!” - Okay??? – Jeg ville ønske, at alle de kristne ville opdage denne sandhed!

Simon Peter forstod nemlig, at frelsen indebar tilgivelse for synd og helbredelse for enhver sygdom. Når alle vi kristne også forstår dette, ved at Guds Ord bliver til sandhed i os og vore hjerter, vil Ordet virke helbredende på vor legemlige svaghed og sygdom.

Det velkendte Ord fra Esajas stadfæster Simon Peters begejstring, og det er simpelthen fantastisk at tænke over, at disse helbredende Ord for ånd, sjæl og legeme har ligget der hele tiden parat for dig, længe før du blev til i moders liv!

”Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.” (Esajas: 53 : 4 - 5). - Når der står: ”… blev vi helbredt, så betyder det, at vi er helbredt!”

Navnet: "JESUS" bringer helbredelsen til dig "ved troen!"

Således er Guds natur. Omsorgsfuld og kærlighedsfuld. Når Han siger noget som Han ønsker, at vi skal indse og forstå, fatte og begribe disse underfulde ting og sager, så siger Han det op til flere gange og forskellige steder således, at vi ikke skal være i tvivl om, at Han mener hvert et ord Han siger til os: ”Vi er helbredt!”Ingen grund til at være syg! Frygt ikke, tro kun! Så skal du blive helbredt!

Hvor utallige gange siger Jesus ikke til så mange syge mennesker i bibelen og som Han helbredte: ”DIN TRO HAR FRELST DIG! – kureret dig, helbredt dig osv.!???

Jamen, nu kan det være, at du spørger dig selv om, hvordan kan jeg så få fat i denne helbredelse som jeg trænger til?

For det første, så er det nødvendigt at gå til lægen ”i bøn.” ”Jeg er Herren, din læge!”(2.Mos.: 15 : 26). Dertil kan nævnes, at Guds hemmelighed, som er Kristus, ligger skjult i Guds ord og må ligesom findes og graves frem, ligesom at gå på skattejagt, - blot i dette tilfælde er det mere alvorligt eftersom vi snakker om sygdomme og lidelser. (Kolossenserbr.: 2 : 2 - 3). Nok derfor at Jesus siger i (Matth.: 7 : 7 - 8): Søg, så skal I finde! - ”Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.”

Som troende er det nødvendigt at vide følgende på forhånd, inden man opsøger lægen: ”… og Han (Gud) oprejste os sammen med Ham (Jesus) og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus!” (Efesus.: 2 : 6). Endvidere og endnu mere kraftigere står der skrevet: ”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse!” (Efesus.: 1 : 3).

Det er vigtigt at huske på her, at når du læser dette indlæg, så har Gud allerede tilvejebragt vores helbredelse. Som nævnt, så står der skrevet, at Gud har helbredet os, Gud har velsignet os osv.. Der står ikke skrevet, at Han vil helbrede os engang i fremtiden, nej, Han har allerede gjort det! Men selvfølgelig skal der ”tro” med ind i situationen og som skrevet står: ”Men uden tro er det umuligt at behage Ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at Han er til og Han lønner dem, som søger ham.” (Hebr.: 11 : 6). Se også (Matth.: 6 : 6). Se også (Filipperbr.: 4 : 6 - 7).

Ingen går på apoteket for at hente en medicin, som ikke findes der! Når din læge udskriver en recept til dig, så tror du på, at du får udleveret den medicin du har brug for, når du kommer på apoteket. Således forholder det sig også med "JESUS!" "Han er sonemiddel for vore synder og lægemiddel for vore sygdomme!" (Matth.: 11 : 28). og  (Esajas 53:5).

Ved du så hvad der sker når du beder til Gud i Jesu Navn? Jo, som det står skrevet: ”Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens Han bad, at himlen åbnedes!” (Lukas.: 3 : 21). Næste vers afslører, at dernæst kommer HelligÅnden ind på banen, og så er helbredelsen i fuld gang!

I princippet er fremgangsmåden meget identisk med, når du opsøger bankens hæveautomat. Du indtrykker en kode, og dernæst modtager du de ønskede penge fra hæveautomaten. Opsøger du ikke pengeautomaten og indtrykker koden, jamen, så kommer der ingen penge ud af den!

Koden ind til Himmelen er: ”Jesus!” ”Den, der går ind gennem Mig, skal blive frelst (helbredelse incl.); han skal gå ind og gå ud og finde føde.” (Joh.ev.: 10 : 9). - Se ordforklaring på "frelse” nederst i artiklen!

Jesus skældte jøderne ud i Sin tid for deres vantro og sagde: "I gransker/ransager skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem; og netop de (skrifterne) vidner om Mig (Jesus). Og dog vil I ikke komme til Mig (Jesus) og få liv (incl. helbredelse)." (Joh. ev.: 5 : 39 - 40). 

Det mest rigtige spørgsmål at stille til dig vil måske være: Hvad hindrer dig i at komme til Jesus "i bøn til den eneste, som er i stand til at frelse og helbrede dig"?

Døren er evigt den samme, hvad enten det drejer sig om syndernes forladelse eller helbredelse for legemet. Kommer du ikke til Gud i bøn med Jesus eller i Jesu Navn, jamen, så vil der ikke ske noget ud over det sædvanlige. At brokke sig om sin sygdom eller bebrejde Gud for ting og sager, udløser ingen himmelsk velsignelse, lige så lidt det hjælper at sparke til hæveautomaten hvis du har glemt koden eller lignende. Det udløser ingen penge og i værste tilfælde ville du få politiet på nakken. ”… Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.” (Jóh.ev.: 14 : 6).

”Og hvad I end beder om i Mit Navn, det vil Jeg gøre, for at Faderen må blive herliggjort i Sønnen. Beder I Mig om noget i Mit Navn, vil Jeg gøre det.” (Joh.ev.: 14 : 13 - 14).

Gudsmændene Daniel og David søgte Gud i bøn 3 gange om dagen, - aften, morgen og  middag(Salm. 55:18, Dan. 6 : 11-14).

Om du på samme måde vil være stille for Gud og søge Ham i bønnen for helbredelse, ved at du lukker dine øjne og indprenter dybt i dig selv, at Gud har helbredt dig ved at nagle al din elendighed såsom lidelser og sygdom m.m. på Kristi Jesu korstræ på Golgata, at Jesus tog alt på sig, så du skulle være fri, da vil Guds Ord ikke være uden kraft i dit liv, men helbredelsen vil være fremadskridende dag for dag og til sidst forsvinde som dug for sol.

Blev du tidligere forfulgt eller belemret af dårlige og usunde tanker, af bekymring, angst, fristelser og selvmedlidenhed m.m., så vil alt dette lidt efter lidt drives ud af dine forestillinger og opløses ligesom skyen i det fjerne.

En vigtig ting er selvfølgelig også at fortælle Gud i din bøn om, hvad du fejler og hvad du ønsker helbredelse for selvom Gud allerede ved det, inden du beder Ham om det, - samtidig med, at du understreger overfor Gud i bønnen om, hvad Han selv har sagt at Han har gjort for os i sine skrifter som f.eks. i (Esaias: 53 : 4 - 5). Du skal vide, at Gud står bag ved sine løfter. Vi kan gøre krav på Guds løfter i vores bøn som f.eks. i (Rom.: 10 : 13):  »enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses«. – Se ordforklaring nederst i artiklen om ordet ”frelse” om, at det også i høj grad betyder ”helbredelse.”

Selvom Jesus udmærket vidste, at tiggeren ved vejen til Jeriko var blind, så spurgte Jesus alligevel den blinde: »Hvad vil du have, at Jeg skal gøre for dig?« Den blinde svarede Ham: »Rabbuni, at jeg må kunne se!« (Markus.: 10 : 51).

Manden fik sit syn tilbage, så det lønner sig altid at bede Jesus om hjælp. Den kommer usvigeligt sikkert, hvis du har tålmodighed til at vente på hjælpen! (Rom.: 9 : 33): ”… Den, der tror på Ham (Jesus), skal ikke blive til skamme.” (Zion = Guds menighed!).

Fremgangsmåden er omtrent den samme som når du går til din egen læge for en eller anden lidelse. Lægen udskriver en recept til en eller anden medicin, og på pakken eller flasken står der f.eks.: Tag en tablet 3 gange daglig i 2 eller 3 uger? - Tænk lige på Daniel eller David - morgen, middag og aften. Måske natten med også?

Når Jesus nu kæmpede så bravt, ja, helt til døden for vores frelse, kan vi så ikke kæmpe lidt i bønnen for vores helbredelse? Jesus spurgte ikke manden som have været syg i 38 år, om han ville være syg eller forblive syg, nej, Jesus spurgte manden "Vil du være rask"? Til dig, der lider af en eller anden form for sygdom, stiller Jesus selv samme spørgsmål.

At samarbejde med Gud, er at give Guds Ord ret i vore liv, ved igen og igen og i udholdenhed at bekræfte dem for vort indre, hver dag - resten af vort liv.

Og Gud oprejste Jesus fra de døde. Jesus er dig nær i Guds Ord.

Dette er også meget vigtigt at begribe og forstå og som skrevet står: "Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin Søn, Jesus Kristus, vor Herre!" (1. Kor.: 1 : 9). Hvorfor tror I, at Gud har kaldt os til at have fællesskab med Sin Søn, Jesus Kristus? Jo, som før nævnt: "Der går en kraft ud fra Ham og som helbreder alt og alle, både til ånd, sjæl og krop!"

Vi læser også f.eks. i bønnen "Fader vor," hvor der står skrevet: "Giv os i dag vort daglige brød!" (Matth.: 6 : 11). Her skal der lige oplyses, at "det daglige brød" i bibelsk betydning omfatter meget mere end blot det vi putter i munden til daglig! Paulus og Matthæus fortæller os her, at det kun er ved daglig berøring/fællesskab med Jesus i bøn til vor Gud og Fader i Himmelen, at helbredelsen kommer i hus og vedligeholdes!

”For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.” (Hebr.: 4 : 15 - 16).

"Og Jesu, Hans (Guds) Søns blod, renser os fra al synd"! (1. Joh. 1:7b). 

Læs i bibelen, som det står skrevet, - tro, som det står skrevet, - aldrig et ord af skriften forgårLæs, studer, bed includeret takoffer/lovprisningsoffer! 

P.S.: "Hvis du beslutter dig for at gå i bøn til Gud Fader i Jesu Navn for din helbredelse og du tager medicin for et eller andet, så skal du ikke slutte med at tage din medicin, medmindre din egen læge på et eller andet tidspunkt fortæller dig, at du ikke behøver din medicin mere".

Gud velsigne dig og helbrede dig, både til ånd, sjæl og krop!

Epilog: ”For en god ordens skyld skal nævnes, at Gud giver sin nådegave til nogle i sin menighed til at helbrede via bøn og håndspålæggelse m.m., men der er langt imellem dem, at disse Guds tjenere dukker op på arenaen. Og de er meget sjældne på vores breddegrader i hvert fald. Men det er så en helt anden undervisning, som ikke vil blive bragt op på banen i denne omgang.” - Med andre ord, så har Gud ikke kun én enkelt måde at helbrede på, men mange. Dette er så en rigtig god en og som fungerer udmærket via tro og tålmodighed, og som et gammelt ordsprog siger: "Tålmodig trives!" 

Selv er jeg 63 år. Normalt er de fleste knyttet til et lægehus i den kommune de bor i, og det er jeg så også, men jeg kan ikke huske hvornår jeg var hos en læge sidste gang, og dertil kommer, at jeg ikke ved hvem min kommunelæge er. Jeg ved dog hvilket lægehus jeg er tilknyttet. Men jeg indtager ikke nogen form for medicin. Herren er min læge, og det takker jeg Ham for! Alt dette jeg har fremlagt her, virker fint for mig, fordi jeg tog en beslutning og valgte at tro på denne form for medicinsk behandling, og det er gratis og koster nul kroner. Jesus løskøbte os fra syndens og dødens lænker med Sit eget blod, med Sit dyrebare blod! Jesus betalte en høj pris for vores frelse.

"Jesus Kristus er døren ind til Himmelen - Troen er nøglen, som får døren til at åbne sig"!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Her til sidst vil jeg belyse det græske ord for frelse og hvad dets betydning er!

Soteria: Frelse, forløsning!

Kommer af ordet sozo som betyder frelse, redde, bjærge fra fare.

Sozo er det vanlige ordet for frelse i bibelen.

Ordet har en en meget vidstrakt betydning, som det at bevare hel og intakt, frisk, uskadt, redde fra fare, sygdom, død og fortabelse.

Det betyder også at gøre hel, intakt, frisk/rask, læge skade, gøre levende og bjærge eller redde fra fare m.m..

Ordet bruges som oversættelse for 15 forskellige ord på hebraisk. (Jesus snakkede arameisk, et hebraisk sprog).

Et af disse ordene på hebraisk er sjalom, som betyder ydre og indre fred, lindring, frihed, ro, hvile, sikkerhed, tryghed og velstand.

Dette viser meget klart, hvor nøje frelse og helbredelse hænger sammen.

Jesus gav mig ideen til denne artikel efter at jeg havde læst en mindre artikel af "WILLY GRIIS." - Har selv praktiseret dette som jeg skriver om og gør det fremdeles, og det virker udmærket!

Let the healing begin!