At bane Herrens vej og gøre Hans stier jævne!

 

Grundvolden/soklen til dette mit evangeliserende arbejde - som omfatter mere end denne hjemmeside - er selvsagt lagt på klippen ”Jesus Kristus,” Guds Søn, som jo også er ”Guds ord!” (Lukas: 6 : 46 - 48, Joh.ev.: 1 : 1). - Og selvsagt også grundet på løftet i (Apostl.G.: 1 : 8).

Evangeliseringen vil derfor være baseret udelukkende på ”bibelsk kristendom” dvs. fri for menneskebud, filosofi (verdslig visdom) og menneskers lærdomme m.m. eller som skriften siger: Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus!" (Kolossebr.: 2 : 8).

Hele visionen går ud på at ”koble” mennesker til ”Jesus” og dertil at studere bibelen, men ikke at hverve medlemmer til en bestemt menighed eftersom ”Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er Herre over himmel og jord, bor ikke i templer (eller bygninger) bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om Han trængte til noget. Det er Gud, der giver alle liv og ånde og alle ting! ……." (Apostl.G.: 17 : 24 - 31).

Nej, Hans hus er vi ”alle de troende” og vi ”alle de troende” er Hans tempel, står der skrevet! (Hebr.: 3 : 6 og 1. Kor.: 3 : 16 - 17). - Hermed er der sat fokus på den rigtige bygning i forbindelse med den kristne tro ifølge skrifterne, men desværre har mange kristne kirke - og menighedsledere i vore dage misforstået denne sandhed i bred forstand!

Derfor ville jeg snarere håbe på, at mit arbejde ville medføre i massevis af nyfødsler samt husmenigheder rundt omkring alle steder og dermed en omfattende ”vækkelse!” (Apostl.G.: 2 : 46 - 47). Dog vil der også være masser af stof til troende kristne samt vækkelsesstof til ikke kristne samt frafaldne kristne.

I (1. Korintherbrev: 1 : 12 - 13) står skrevet: ” …. I siger hver sit: ”Jeg hører til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. Er Kristus da blevet delt? Var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer, eller blev I døbt til Paulus’ navn?”

Denne udtalelse kan i vore dage sammenlignes med, at folk siger: ”Jeg er baptist, jeg er indre mission, jeg er metodist, jeg tilhører folkekirken, jeg tilhører pinsemenigheden osv..” Når ting og sager udvikler sig således, da vil ”Kristi kors” miste sin kraft og munde ud i tom snak. Dette må aldrig ske eller tillades, og derfor må der altid være fokus på ”punkt 1” i denne fremstilling af visionen ”i alle kristne sammenhænge!”

Opgaven vil derfor altid være, at forsøge at koble mennesker til ”Jesus” eftersom Han er ”verdens frelser!” (Joh.ev.: 1 : 29, Joh.ev.: 3 : 16 - 18 og 1. Joh.br.: 2 : 2).

Der står skrevet om Andreas’ bror, Simon Peter (Kefas), at ”han tog sin bror med hen til Jesus!” (Joh.ev.: 1 : 41 - 42). Derfor er det en god ide og bringe venner og bekendte ”hen til Jesus!” Nu spørger du måske om, hvordan du kommer til Jesus i dag? Der findes flere måder, men her skal nævnes to af dem.

  1. ”Enhver, som påkalder Herrens Navn (Jesus), skal frelses!" (Rom.: 10 : 13).
  2. ”For hvor to eller tre er forsamlet i mit Navn (Jesus), der er Jeg (Jesus) midt iblandt dem!” (Matth.: 18 : 20). - Utroligt nemt, ikke sandt?

Visionen er derfor baseret på følgende 7 punkter:

  1. Jesus Kristus og Ham som korsfæstet og hvorfor! (1. Kor.: 2 : 1 - 5 og Matth.: 1 : 21).
  2. Gud oprejste Jesus fra de døde, og derfor lever Han i bedste velgående i dag, og kan aldrig dø mere, ja endnu bedre, Han (Jesus) har dødsrigets nøgler i sikker forvaring og kan derfor fjerne frygten hos ethvert menneske, som er bange for døden! (Hebr.: 2 : 14 - 16). ”For Han (Jesus) blev korsfæstet i magtesløshed, men Han (Jesus) lever ved Guds kraft/magt!” (2. Kor.: 13 : 4). - ”Da jeg så Ham, faldt jeg ned for Hans fødder som død; men Han lagde sin højre hånd på mig og sagde: ”Frygt ikke!” Jeg er den første og den sidste og den, som lever: Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og Jeg har nøglerne til døden og dødsriget!” (Åbenb.: 1 : 17 - 18).
  3. At Gud på denne baggrund har kaldt os til at have fællesskab med Hans Søn, ”Jesus Kristus, vor Herre!” - "Hver dag!" (1. Kor.: 1 : 9 og Matth.: 6 : 11), hvilket praktiseres via bibellæsning, studie, bøn, forbøn og taksigelse m.m.!
  4. Da vi i lang tid og endnu i dag oplever, at så mange mennesker er syge og skrøbelige på mange måder, ikke blot i det danske kongerige, men over hele jordkloden, så er det mig meget magtpåliggende at gøre opmærksom på noget og som jeg selv har oplevet i mit eget liv, og det er, at ”der går en kraft ud fra Ham ”Jesus” og som helbreder alle, som kommer i berøring med Ham!” (Lukas: 6 : 19). Men hovedsagen ved evangeliet er selvølgelig denne glædelige nyhed, at ”om Ham (Jesus) vidner alle profeterne, at enhver, som tror på Ham (Jesus), skal få syndsforladelse ved Hans Navn!” (Apostl.G.: 10 : 43),og ”... i Ham (Jesus) har vi forløsningen gennem Hans blod, syndernes forladelse.  (Kolos.: 1 : 14 TR). Men helbredelse for legemet er selvsagt includeret i det evangeliske budskab! - Se (Lukas: 5 : 18 - 26). Skrevet står også, at ”Legemet ……. er til for Herren, og Herren for legemet!" (1. Kor.: 6 : 13). Alle menneskers liv tilhører egentlig Gud, Himmelens og jordens skaber! (Ezekiel: 18 : 4). Dertil kommer, at den troende er som nævnt Guds ejendom og Kristi medarving til den nye fagre verden! (Rom.: 4 : 13 - 14, Rom.: 8 : 17, Gal.: 3 : 29, Efes.: 3 : 6, Titus: 3 : 7, Jak.: 2 : 5).
  5. At Gud skabte os mennesker som evige skabninger i ”Jesus Kristus” ved troen! (Joh.ev.: 3 : 16 og Prædikerens bog (ældre udgave): 3 : 11).
  6. Som skrevet står: ”Kom til Ham (Jesus), den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud!" (1. Petersbrev: 2 : 4).
  7. ”Evangeliet er ”Guds kraft” til frelse (Sozo) for enhver, som tror!” (Rom.: 1 : 16 - 17). ”Og der er ikke ”frelse” (incl. helbredelse) i nogen anden (end Jesus). Ja, der er ikke givet mennesker noget andet ”NAVN” under himlen, som vi (mennesker) kan blive frelst ved!” (Apostl.G.: 4 : 12).

"Og når Han (Gud) igen fører sin førstefødte (Jesus) ind i verden, siger Han: ”Alle Guds engle skal kaste sig ned for Ham.” (Hebr.: 1 : 6).

"Da ……. blev Han (Jesus) løftet op, mens de så på det, og en sky tog Ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens Han fór bort, se, da stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde: ”Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Denne Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set Ham fare op til himlen!” (Apostl.G.: 1 : 9 - 11).

”For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord!” (1. Thess.: 4 : 16 - 18).

Alt i alt, så findes der en vidunderlig frelse i det mægtige Navnet ”Jesus” og som kan modtages af alle, som vil, ved tro på Jesus Kristus, Guds Søn!

Lige nu og stort set over hele europa, oplever vi et kæmpestort frafald fra den kristne tro hvilket har stået på i årtier (50 år?), og ligesom kulminerer her i vores dage. Frafald har dette med at komme snigende som kræft, og derfor er der mange, der ikke har ænset det endnu eller vil ikke indrømme dette.

Dette har bibelen også advaret os imod for længe siden: ”Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende/forførende ånder og dæmoners lærdomme.” (1. Tim.: 4 : 1).

Endvidere fortæller bibelen os dette: ”For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter!” (2. Tim.: 4 : 3 - 4).

Frafald fra den kristne tro kan have mange ansigter. Men det helt store og frygtindgydende frafald er frafaldet fra den kristne kærlighed. Kærligheden er jo kendetegnet på sand kristendom. Kærlighed er Guds væsen og natur, og bibelen lærer, at den som elsker, er født af Gud, men den, som ikke elsker, kender ikke Gud. (1. Joh.br.: 4 : 7 - 13).

Men i de sidste dage vil der ske et sørgeligt frafald fra denne guddommelige kærlighed. Jesus siger: "Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste!" (Matth.: 24 : 12).

Førnævnte tekster kunne ligefrem være skrevet direkte til vores breddegrader eftersom beskrivelsen passer perfekt til vores samtid, desværre. Hele europa lider under for dette mystiske fænomen.

På baggrund af førnævnte samt andre unævnte årsager, fødtes denne evangeliserende virksomhed, som med al Gudgiven tålmodighed og udholdenhed vil opleve sin vækst efter Hans vilje, som fødte værket.

Dertil kommer også troens forventning til bibelens løfter om, til trods for advarslen om massefrafald i endetiden, at der også vil forekomme en massevækkelse over hele jordkloden og som Apostlenes Gerninger via Joel profet bringer os denne hilsen, eller måske mere rigtig at sige, at dette er mere en profeti om hvad der skal ske i de sidste dage, heller end et løfte:

 ”Det skal ske i de sidste dage, siger Gud: Jeg vil udgyde af Min Ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde Min Ånd i de dage, og de skal profetere. Jeg gør undere oppe på himlen og sætter tegn nede på jorden, blod og ild og kvælende røg. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og herlige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens Navn, skal frelses!” (Apostl.G.: 2 : 16 - 21).

For at folk skal kunne have en mulighed for at forstå dette med frafald og tilfald, falde fra eller falde til Gudstroen, så anbefales det læsere og lyttere at læse (Romerbrevet kapitel 11) langsomt og grunde over tingene samtidig! - Her bruges bl.a. et billedsprog om at brække grene af et træ og indpode nye grene på samme træ!

Den enkle forklaring er, at jeg håber på, at I alle sammen vil tage imod Jesus og blive frelst, I, som endu ikke har modtaget Jesus Kristus som Frelser og Herre i jeres liv, I, som læser og lytter!

Til alle jer, som engang levede sammen med Jesus, men ikke gør det mere af en eller anden grund, så skal jeg hilse og sige, at Han ønsker inderligt, at I vil komme tilbage hvor Hans arme fremdeles er åbne for enhver, som vil komme.

"Og Ånden og bruden siger: ”KOM!” Og den, der hører, skal sige: ”KOM!” Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet!" (Joh.Åb.: 22 : 17).

Yes, I know!